Inventarisatie van parken en tuinen van België - Vlaanderen

De inventaris van Historische Tuinen en Parken is een initiatief van het agentschap Onroerend Erfgoed (OE).

In de inventaris worden zowel bescheiden voortuinen en villatuinen als stadsparken en kasteeldomeinen van meerdere hectaren opgenomen.

Voor elk item wordt getracht aan de hand van kaarten, iconografisch materiaal, literatuuronderzoek en terreinstudie de aanleg en evolutie te schetsen. Architecturale en ruimtelijk-structurerende kenmerken zoals de aanwezigheid van zichtassen, tuinornamentiek, het architecturale microreliëf, en de padenstructuur worden hierbij besproken. Het determineren en opmeten van het aanwezige bomenbestand geeft informatie over de verschillende aanplantingscampagnes en de soortenvariatie die in de tuin of het park aanwezig is.

Het agentschap Onroerend Erfgoed is in 1994 gestart met het in kaart brengen van tuinen en parken met erfgoedwaarde. De resultaten van dit onderzoek verschenen in de periode 2003-2011 in tien delen van de reeks M&L-Cahiers onder de titel “Historische tuinen en parken van Vlaanderen”. De resultaten van deze geografische inventarisatie verspreid over 66 gemeenten uit de provincies Limburg en Vlaams-Brabant zullen in de periode 2013-2016 in de online inventaris worden opgenomen.

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de thematische inventaris tuinen en parken van voor de Eerste Wereldoorlog in de frontzone. Ook deze resultaten worden stelselmatig in de inventaris opgenomen.

Het Institut Européen des Jardins & Paysages presenteert:

• inventaris van de parken en tuinen van Frankrijk

• inventaris van de parken en tuinen van België - Wallonië

• inventaris van de parken en tuinen van Portugal

• inventaris van de parken en tuinen van Engeland

• inventaris van de parken en tuinen van Italië